Bore Da,

Rydym yn falch o roi gwybod ichi fod yr arolwg gwirfoddolwyr: dysgu gwersi o'r ymateb cymunedol i COVID-19 yng Nghymru wedi mynd yn fyw heddiw, a bydd ar agor am 6-8 wythnos (tan w/c 7 Gorffennaf).

Gellir ymweld a’r arolwg ar y dolen isod:

https://wh.snapsurveys.com/s.asp?k=162072332977

Mae'r arolwg ar-lein yn anhysbys, ac mae'n cymryd tua 15 munud i'w gwblhau. Mae yna hefyd opsiynau i'w cwblhau dros y ffôn / post ac yn Gymraeg, os oes angen. Cyflwynir yr arolwg gan Strategic Research and Insight, ar ein rhan.

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech helpu i rannu dolen yr arolwg ar draws eich rhwydweithiau, a rhwydweithiau gwirfoddolwyr i'n helpu i gyrraedd ystod eang o wirfoddolwyr ledled Cymru, neu rannu gydag unrhyw un sydd wedi cefnogi eu cymuned / wedi rhoi o'u hamser yn rhydd i helpu eraill yn ystod y pandemig.

 

Mae croeso i chi ail-rannu / ailddefnyddio unrhyw un o'n cyfryngau cymdeithasol ICC - os yw'n ddefnyddiol

  • ICC trydar @IechydCyhoeddus

Mae ein timau cyfathrebiadau hefyd wedi paratoi fideo byr y gellir ei ddefnyddio i'w rannu ar gyfryngau cymdeithasol:

  • Gellir lawrlwytho'r fideo yma:

Cymraeg: https://vimeo.com/publichealthwales/download/548028124/9a4a2a8c5c

Rydym wedi paratoi briff byr am yr arolwg ar ein tudalennau Ymchwil a Datblygu, ar gyfer unrhyw un a allai fod angen mwy o wybodaeth, y gallwch ddod o hyd iddo ar y dolenni isod:

 

Mae ICC hefyd wedi cyhoeddi stori newyddion byr ar ein gwefan, sydd ar gael ar y dolenni isod:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Lucia This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Diolch yn fawr am eich help ymlaen llaw,

Dymuniadau gorau,

Lucia

Good Morning,

We are pleased to let you know that the volunteers survey:  Learning lessons from the community-led response to COVID-19 in Wales Survey has gone live today, and will be open for 6-8 weeks (until w/c 7th July).

The survey can be accessed on the link below:

https://wh.snapsurveys.com/s.asp?k=162072332977

 

The online survey is anonymous, and takes around 15 minutes to complete. There are also options for completion via telephone/postal and in Welsh, if required. The survey is delivered by Strategic Research and Insight, on our behalf.

We would be very grateful if you could please help share the survey link across your networks, and volunteer networks to help us reach wide range of volunteers across Wales, or share with anyone who has supported their community/given up their time freely to help others during the pandemic.

 

Please feel free to reshare/reuse any of our PHW social media- if helpful.

  • PHW twitter  @PublicHealthW

Our comms teams has also prepared a short video that can be used to share on social media:

We have prepared a short brief about the survey on our R&E pages, for anyone who may require more information, which you can find on the links below: 

PHW has also published a short news story on our website, accessible on the links below:

Should you have any questions, please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Many thanks for your help in advance,

Best Wishes,

Lucia