We are excited to announce the launch of Caru Cymru – our biggest ever initiative
to eradicate litter and waste.

Caru Cymru (a Welsh phrase meaning ‘Love Wales’) aims to inspire everyone to take action
and care for the environment.

Our new movement will not just focus on cleaning up, it will address stopping litter from happening in the first place.

What will be happening?

Keep Wales Tidy will be working in partnership with every local authority in Wales and Cardiff University’s behaviour change team. Together, we will be trialling a range of new and innovative solutions to tackle roadside, fast-food and marine related litter, improve air quality and eliminate single use plastic.

Keep Wales Tidy project officers will be working closely with local authorities to develop ‘action plans’ that target specific issues and hotspots. They will also continue to support communities to take action by:

 • Running awareness and behaviour change campaigns to prevent further issues.
 • Helping to form new community groups.
 • Working with the council to identify and establish new litter picking hubs.
 • Supporting new and existing Litter Champions.

How can you get involved?

 • Share what you’re doing to look after your Green Flag site and your local environment using #CaruCymru on social media.
 • Act now to cut single-use plastic! Make the switch from disposable to reusable.

Register for Spring Clean Cymru (28 May – 13 June) and join our million mile mission

You can find out more about Caru Cymru by visiting our brand-new hub.

Caru Cymru hub

By everybody working together to create a clean and safe environment, we can build stronger, healthier communities and make a positive difference to our planet.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn falch o gyhoeddi achlysur lansio Caru Cymru – ei fenter fwyaf erioed i ddileu sbwriel a gwastraff.

Nod Caru Cymru yw ysbrydoli pawb i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.

Bydd ein mudiad newydd yn canolbwyntio ar lanhau, ond bydd hefyd yn mynd i’r afael ag atal sbwriel rhag digwydd yn y lle cyntaf.

Beth fydd yn digwydd?

Bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio mewn partneriaeth â phob awdurdod lleol yng Nghymru a thîm newid ymddygiad Prifysgol Caerdydd. Gyda’n gilydd, byddwn yn rhoi ystod o atebion newydd ac arloesol ar brawf i fynd i’r afael â sbwriel ar ochr y ffordd, sbwriel bwyd brys ac yn ymwneud â’r môr, gwella ansawdd aer a dileu plastig untro.

Bydd swyddogion prosiect Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol i ddatblygu ‘cynlluniau gweithredu’ sydd yn targedu materion penodol ac ardaloedd lle mae problemau. Byddant hefyd yn parhau i gefnogi cymunedau i weithredu trwy:

 • Gynnal ymgyrchoedd ymwybyddiaeth a newid ymddygiad i atal problemau pellach.
 • Helpu i ffurfio grwpiau cymunedol newydd.
 • Gweithio gyda’r cyngor i nodi a sefydlu hybiau codi sbwriel newydd.
 • Cefnogi Arwyr Sbwriel newydd a phresennol.

Y weledigaeth ar gyfer Caru Cymru yw y bydd yn dod yn naturiol i bobl wneud y peth iawn, o fynd â’u sbwriel gartref a glanhau ar ôl eu ci, i ailgylchu ‘wrth fynd’, ailddefnyddio ac atgyweirio.

Sut gallwch chi gymryd rhan?

 • Rhannwch yr hyn yr ydych yn ei wneud i ofalu am eich safle Baner Werdd a’ch amgylchedd lleol gan ddefnyddio #CaruCymru ar y cyfryngau cymdeithasol.
 • Gweithredwch nawr i leihau plastig untro! Newidiwch o untro i amldro.

Cofrestrwch ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru (28 Mai – 13 Mehefin) ac ymunwch â’n menter miliwn o filltiroedd

Gallwch ganfod mwy am Caru Cymru trwy fynd i’n hyb newydd sbon

Caru Cymru hub

Trwy gydweithio i greu amgylchedd glân a diogel, gallwn greu cymunedau cryfach, iachach a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n planed.