Cardiff Council is set to be one of the first local authorities in the UK to purchase an electric tractor, following a successful trial at Forest Farm Nature Reserve.

Bydd Cyngor Caerdydd yn un o'r awdurdodau lleol cyntaf yn y DU i brynu tractor trydanol, yn dilyn treial llwyddiannus yng Ngwarchodfa Natur Fferm y Fforest.

Cardiff Council is set to be one of the first local authorities in the UK to purchase an electric tractor, following a successful trial at Forest Farm Nature Reserve.

The Farmtrac 25G electric tractor, which charges via a standard 3-pin plug, will replace a diesel run tractor currently used for meadow management, and is expected to half the emissions currently associated with this work.

The council has already reduced emissions from its direct carbon footprint by 33.5% from 2015-2018.

The new, lighter and smaller equipment will also allow the team to increase the collection of local provenance seeds from grasslands with high biodiversity value. These seeds can then be used to restore lower quality areas as part of the city’s ongoing pollinator project.

Cabinet Member for Culture and Leisure, Cllr Bradbury said: “Our forthcoming ‘One Planet’ strategy will set out in detail our plans to tackle the climate emergency, but in the meantime work to continue reducing our carbon emissions is progressing across the Council. Introducing this new technology into our parks service is another step on that important road.”

The council’s electricity is provided on a 100% renewable energy tariff.

Parciau Caerdydd yn cael tractor trydanol dim allyriadau am y tro cyntaf yn y DU.

Bydd Cyngor Caerdydd yn un o'r awdurdodau lleol cyntaf yn y DU i brynu tractor trydanol, yn dilyn treial llwyddiannus yng Ngwarchodfa Natur Fferm y Fforest.

Bydd tractor trydanol 25G Farmtrac, sy'n gwefru drwy blwg 3 phin safonol, yn dod yn lle’r tractor disel sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd i gynnal a chadw dolydd. Mae disgwyl i’r tractor newydd haneru’r allyriadau sy'n gysylltiedig â'r gwaith hwn ar hyn o bryd.

Mae'r Cyngor eisoes wedi lleihau allyriadau o'i ôl troed carbon uniongyrchol gan 33.5% ers 2015-2018.

Bydd yr offer newydd, ysgafnach a llai o faint hefyd yn caniatáu i'r tîm gynyddu'r broses o gasglu hadau tarddiad lleol o laswelltiroedd sydd â gwerth bioamrywiaeth uchel. Yna gellir defnyddio'r hadau hyn i adfer ardaloedd o ansawdd is fel rhan o broject pryfed peillio parhaus y ddinas.

Dwedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Bradbury: "Bydd ein strategaeth 'Un Blaned' arfaethedig yn nodi'n fanwl ein cynlluniau i fynd i'r afael â'r argyfwng yn yr hinsawdd, ond yn y cyfamser mae gwaith i barhau i leihau ein hallyriadau carbon yn mynd rhagddo ym mhob rhan o’r Cyngor. Mae cyflwyno'r dechnoleg newydd hon i'n gwasanaeth parciau yn gam arall ar y ffordd bwysig honno."

Darperir trydan y Cyngor ar dariff ynni adnewyddadwy o 100%.