A Cardiff-based actor, more used to treading the boards and the TV lights than a career in social care, is championing his new role as a domiciliary care worker.

Mae actor o Gaerdydd, sy'n fwy cyfarwydd â throedio'r byrddau ac o dan y goleuadau teledu nag â gyrfa ym maes gofal cymdeithasol, yn hyrwyddo ei rôl newydd fel gweithiwr gofal cartref.

Bill Bellamy, a founder member of the National Youth Theatre of Wales who trained at the city’s Royal Welsh College of Music and Drama, has described his experience of becoming a care worker in the city during the COVID-19 emergency as “one of the most worthwhile journeys that I have been on for many years.”

Back in the spring, Bill responded to one of the Council’s social media appeals to recruit more care workers into the role, at a time when the sector was facing some of its greatest ever challenges to care for and protect elderly and vulnerable people in our cityy as well as keeping staff safe.

After registering with Cardiff Works, the Council’s own in house recruitment agency, Bill was supported through the various courses and qualifications he needed to become a care worker by the Council’s Adult Community Learning service, which as well as providing recreational learning opportunities also offers into-work training to support people into employment.

Bill is now working as a care worker in the community, providing care to people in their own homes.

He said: “As the Covid-19 pandemic hit us, minds, and certainly my mind, turned to the thought of what can I do to help out my city in its time of need. The industry I had worked in for over thirty years completely disappeared with little prospect of it starting up again soon, so it was lucky for me that the Council call out came at exactly the right time.

“A few days after I answered the Twitter call out, there then began a whirlwind couple of weeks where, along with a dozen or so volunteers we were trained up at the Council’s expense.”

The Council's workforce, alongside its commissioned social care providers, have safely delivered more than 600,000 hours of adult and children's domiciliary care since the start of the pandemic, and have continued to support adults and children in care homes and supported living arrangements during these challenging times. More than 150 Council staff were re-purposed from their usual roles to support frontline services across adult and children's social care services.

Cabinet Member for Social Care, Health and Wellbeing, Cllr Susan Elsmore, said: “Cardiff’s care workers have done an amazing job in supporting older and vulnerable people. Their response to these extraordinary times has been remarkable and the city is extremely grateful for their work to keep our loved ones safe.

“Bill’s story is inspirational. It’s a wonderful example of adapting in difficult circumstances and it’s great to hear how rewarding he finds his new role. We hope his valuable and honest insights will inspire others to consider a role in the care sector in Cardiff.”

Read more here:
https://www.cardiffnewsroom.co.uk/releases/c25/24888.html

 

Y daith fwyaf gwerth chweil

Mae actor o Gaerdydd, sy'n fwy cyfarwydd â throedio'r byrddau ac o dan y goleuadau teledu nag â gyrfa ym maes gofal cymdeithasol, yn hyrwyddo ei rôl newydd fel gweithiwr gofal cartref.

Mae Bill Bellamy, un o sefydlwyr Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru a hyfforddodd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn y ddinas, wedi disgrifio ei brofiad o fod yn weithiwr gofal yn y ddinas yn ystod argyfwng COVID-19 fel "un o'r teithiau mwyaf gwerth chweil a fues i arni ers blynyddoedd lawer."

Yn ôl yn y gwanwyn, ymatebodd Bill i un o apeliadau cyfryngau cymdeithasol y Cyngor i recriwtio mwy o weithwyr gofal i'r rôl, ar adeg pan oedd y sector yn wynebu rhai o'i heriau mwyaf erioed i ofalu am bobl oedrannus a bregus yn ein dinas, ac amddiffyn pobl oedrannus ac agored i niwed yn ein dinas yn ogystal â chadw staff yn ddiogel.

Ar ôl cofrestru gyda Caerdydd ar Waith, asiantaeth recriwtio mewnol y Cyngor ei hun, cefnogwyd Bill drwy'r gwahanol gyrsiau a chymwysterau yr oedd eu hangen arno i fod yn weithiwr gofal gan wasanaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned y Cyngor, sydd hefyd yn cynnig hyfforddiant i mewn i waith i gefnogi pobl i gael gwaith.

Mae Bill bellach yn gweithio fel gweithiwr gofal yn y gymuned, yn darparu gofal i bobl yn eu cartrefi eu hunain.

Dywedodd: "Wrth i bandemig y Covid-19 ein taro, trodd meddyliau, ac yn sicr fy meddwl i, at ystyried beth y gallwn ei wneud i helpu fy ninas yn ei chyfnod o angen. Diflannodd y diwydiant y bues i’n gweithio ynddo ers dros ddeng mlynedd ar hugain yn llwyr heb fawr o obaith y byddai'n dechrau eto'n fuan, felly bues yn ffodus fod y Cyngor wedi galw am gymorth ar yr union adeg iawn.

"Ychydig ddyddiau ar ôl i mi ateb yr alwad ar Twitter, dechreuodd corwynt o wythnosau lle, ynghyd â dwsin o wirfoddolwyr eraill, ces fy hyfforddi, a’r Cyngor yn talu.”

Mae gweithlu'r Cyngor, ynghyd â'r darparwyr gofal cymdeithasol a gomisiynwyd ganddo, wedi rhoi dros 600,000 awr o ofal cartref yn ddiogel i oedolion a phlant ers dechrau'r pandemig, ac wedi parhau i gefnogi oedolion a phlant mewn cartrefi gofal a llety byw â chymorth yn ystod y cyfnod heriol hwn. Cafodd dros 150 o staff y Cyngor eu hadleoli o'u rolau arferol i gefnogi gwasanaethau rheng flaen ar draws y gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion a phlant.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles, y Cynghorydd Susan Elsmore: "Mae gweithwyr gofal Caerdydd wedi gwneud gwaith anhygoel i gefnogi pobl hŷn a phobl sy'n agored i niwed. Mae eu hymateb i'r cyfnod eithriadol hwn wedi bod yn rhyfeddol ac mae'r ddinas yn hynod ddiolchgar am eu gwaith yn cadw ein hanwyliaid yn ddiogel.

"Mae stori Bill yn ysbrydoledig. Mae'n enghraifft wych o addasu mewn amgylchiadau anodd ac mae'n wych clywed pa mor werthfawr yw ei rôl newydd ganddo. Gobeithiwn y bydd y cipolwg gwerthfawr a gonest y mae’n ei roi yn ysbrydoli eraill i ystyried rôl yn y sector gofal yng Nghaerdydd."

Darllenwch fwy yma:
https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24890.html